THÍCH LỆ DANH

THÍCH LỆ DANH
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHỤC NGUYỆN

Sớm mõ chiều chuông Kêu tỉnh mộng, chốn thiên đường Thức tĩnh khách hoàn lương Chúc quốc dân tuổi thọ miên trường Cầu dân việt an khanh lợi lạc Nguyện chiến sĩ bản vàng danh lạc Cầu hồn trôi dạt muôn phương Nhờ phật ân cứu khổ miên trường Đồng cất bước lên đường sang cõi phật Gió thuận mưa hòa, quốc thạnh dân an Khắp mười phương sen nở rực muôn ngàn Mỗ xứ xứ ánh đạo vàng soi rực rỡ Kính nguyện ơn quân sư, cùng bảy đời phụ mẫu Nghĩa cù lao dưỡng dục sanh thành Nhờ phật ân hải yến hà thanh, đồng đến lạc bang. Di đà tiếp dẫn, địa tạng lai nghinh, kim thân sắc ký, túy dĩ đề huề, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm thị thính phân minh, phóng ngọc hào quang, nhi tiếp dẫn chư hương linh, chư vong linh trượng thừa công đức, trực vãng tây phương tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ. Thử chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã, nhứt sát na khoảnh, sanh tại phật tiền, cụ bồ tát đạo. Thiền môn nghiêm tịnh, tứ chúng an hòa Hiện tiền thí chủ tấn tam đa. Đàn na tăng hữu phước Thập phương bá tánh, bổn hội bổn đạo Thiện nam tín nữ viễn cận đàn na, tăng long phước thọ Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển Phong điều vũ thuận, quốc thới dân an Gia gia vô cơ cẩn chi niên, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc quốc Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu tội chướng thâm trọng luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn kim ngộ tri thức, đắc văn di đà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt tâm xưng niệm cầu nguyện vãng sanh, nguyện phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng bất thức phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện phật thị hiện linh ngã, đắc kiến quán âm, thế chí bồ tát chúng bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng. Cửu huyền thất tổ lịch đại tôn than, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn Tứ sanh lục đạo, thập loại cô hồn, hữu danh vô vị hữu vị vô danh Thừa tư tam bảo lực thính pháp văn kinh, tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ Thiền môn nghiêm tịnh, tăng chúng an hòa Thượng thiện đăng cửu phẩm chi liên hoa Trung lưu nhập tam thừa chi thánh quả Thập phương bổn đạo phước đẳng hà sa Tín thí đàn na, hạ tế sơn nhạc, tứ phương lợi lạc Ngũ cốc phong vinh, hiện tiền đại chúng thành tâm Phúng tụng đại thừa diệu pháp liên hoa kinh cập chư phẩm chú Hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trong ân, hạ tế tam đồ khổ Nguyện kỳ tam thế tội khiên, lủy kiếp oan gia tất giai tiêu diệt. thiện căn tăng trưởng, phước huệ cao phiêu, tấn đạo nghiêm thân, tảo thành tịnh nghiệp,. Kỳ an chư phật tử, hiện tiền bồ đề tâm kiên cố, tội diệt phước sanh, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoặc kiết tường viễn ly khổ ách. Phụ mẫu hiện tiền tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vãng tây phương. Giác tâm khai ngộ, tiêu trừ nghiệp quả đường mê, đuốc huệ sáng soi, tận trầm luân nẽo tối, sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân di đà thọ ký. Nguyện chư hương linh cao đăng phật quốc, thượng phẩm thượng sanh, thế thế thường hành bồ tát đạo. Phật tử quảng đại cảm ứng vô sai Quang giáng đạo tràng chứng minh công đức Hiện tiền chúng đẳng, cung tựu phật tiền Thành tâm bái thỉnh tam thiên đại thiên thé giới vi trầnh Thân xu khương thới mạng vị bình an Tứ thời vô tiệm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai nhi khánh. Thiên linh tự, kiến khai tịnh nghiệp, ánh từ vân che khắp trời nam, trên chư thiên chư phật lâm phàm, dưới ngũ bá thánh tăng lân mẫn truyền chánh pháp, chúng con nhờ tiếp dẫn lái thuyền từ phổ độ chúng sanh, hiện tiền đại chúng đăng lâm bửu điện, thành tâm phúng tụng đại thừa diêu pháp liên hoa kinh, cập niệm phật công đức, hồi hướng trang nghiêm phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Cây bồ đề cao đồ sộ. Dìm dà che mát khắp cả nhơn thiên Hoa ưu bát nở liền liền, rực rỡ thơm tho cho cùng thế giới Nào bổn đạo xóm làng, qua lại đều nhờ mưa pháp thấm căn lành Nào tổ tiên, nội ngoại vong linh đều đến liên trì vào hội thánh Cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm Vừng hồng phật nhựt huy hoàng, tiếng gọi pháp âm vang dội, trang nghiêm pháp hội, thanh tịnh tăng đoàn, sông núi bình an, nhân dân hạnh phúc. Bao nhiêu phước thiện thảy noi làm, tất cả chúng sanh đồng thành phật đạo. Hào quang soi sáng, đường tối mỡ mang, chư vong linh nhờ đó, đi về lạc bang, tiêu tôi khiên nhiều đời nhiều kiếp, hưởng phước lợi cả họ, cả nhà, còn được an vui, trẻ già hạnh phúc. Đàn an thí chủ, tăng ích phước điền, pháp giới nhơn thiên, tề thành phật đạo. Núi bạch hào uyển chuyển, biển thệ nguyện bao la Thả thuyền vô bể không đáy đến ta bà Rước chúng hữu tình về cực lạc, đồng lên bờ giác Cùng thoát bến mê, viên mãn lời thề, vuông tròn ý nguyện Thần thông cảm ứng, diệu dụng thiêng liêng, gia hộ cho chúng con, biển khổ may gặp từ thuyền, đường mê mong lên pháp giá, vượt qua bể cả, cùng tận đường dài, vui sống dưới bóng kim đài, an tâm trong vòng bảo thủ, viên thông giáo chủ, tự tại quán âm, chúng đẳng thành tâm, một lòng tán tụng. Từ thệ không dời, pháp luân thường chuỷen Truyền cho chúng sanh, lời vàng ngọc uyển Ban cho phật tử xe báo ngưu xa, nhà lửa mau ra Đường mê sớm thoát, pháp hội linh sơn man mác Đạo tràng xá vệ nghiễm nhiên, rạng rỡ nhà thiền Vẻ vang họ thích, nhơn thiên lợi ích, thế giới an vui. Ba thân ba cõi, nghìn mắt nghìn tay Cờ pháp gió bay, thuyền từ sóng vỗ Lòng thương cứu khổ, trí sáng ban vui Cam lộ nếm mùi, tiêu tai tật bệnh Dương chi sái tịnh, sạch sẽ tội khiên Xin nguyện cầu cho, đất nước bình yên Nhơn dân an lạc, bốn phương ca hát Mọi xứ nguyện cầu, cung kính cúi đầu hòa nam cẩn tụng. Tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang, giác hoa hương biến mãn, ư thiền lâm pháo vũ, ân triêm ư học địa, điểm hoa ngộ chỉ tổ dạo sơ truyền, niên diên tứ thất vĩnh chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng bối diệp, tương thừa chánh pháp viễn xương minh. Thiền đường đại chúng, đắc an ninh, đẳng dữ hàm linh, tề thành phật đạo. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, nhất sát na khoảnh trực đáo tây phương. Nhất sanh sở hệ vạn duyên, nhất đán vô thường tùy nguyệp dẫn. Quán nhất thiết giai không, ư không môn nhất nhất chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Công phu nhị khóa, đạo tràng cầu bất nhị pháp môn. Nhị đế dung thông, do Bồ tát ư sắc không vô nhị biệt. Tử sanh nhị lộ, đản do bất đoạn ái duyên, Kiến chấp nhị biên, chỉ ư bất tu bất học. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý phật tử thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố phật quả viên thành, được sống trong ánh hào quang của chư phật.bồ đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối. Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp được siêu sanh lạc cảnh. CẦU AN Đạo pháp trường tồn. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. Phục nguyện: Chánh pháp lưu truyền, Phật thừa chuyển khắp, trực ngộ Bản tâm, Tánh thể thông suốt. Mặt trời Phật sáng ngời, muôn loài đều lợi lạc. Nguyện cho mưa pháp gội nhuần, mọi loài chung hưởng, tứ chúng đồng tu. Một niệm chẳng sanh, mảy trần chẳng nhiễm. Lại nguyện: Nước nhà hưng thạnh, đạo pháp bền lâu, thế giới toàn cầu, người người an lạc. Chúng sanh trong pháp giới, đều trọn thành Phật đạo. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Toàn chúng niệm) CẦU AN Quốc thái dân an. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. Phục nguyện: Nước nhà có phước, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Nguyện cho già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức, giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu, Chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Toàn chúng niệm) CẦU AN Chư Tôn đức. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm kính tụng ………….., nguyện từ lực Tam Bảo từ bi gia hộ Hòa thượng (Thượng tọa, Ni trưởng…) Thượng …… Hạ …… thọ …… được thân tâm thường lạc, pháp thể khang an, phước trí vô biên, sống lâu nơi đời, hóa độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện cho: Tông phong vững chắc, Phật chủng rạng ngời, hoa giác tỏa khắp hương thơm, mưa pháp gội nhuần muôn loại, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, trọn thành Phật đạo. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Toàn chúng niệm) CẦU AN Phật tử. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm sám hối, công đức hồi hướng cho Phật tử ………… Pháp danh …………… được tai ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sanh tăng trưởng. Khắp nguyện: Phước ban tất cả, đức độ quần sanh, Phật pháp thạnh hưng tam đồ dứt sạch. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Toàn chúng niệm) CẦU SIÊU Giác linh Chư Tôn đức. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm kính tụng …………… kỳ nguyện giác linh Cố …………. Thượng ……… Hạ …… Húy ……… Thọ thế …… Hạ lạp ………… nguyện giác linh ………… được quả vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết-bàn, chẳng lìa uế độ. Thị hiện nơi cõi Ta-bà mà thường ở cảnh thường chân. Chuyển thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc. Nguyện cho: Hiếu đồ bốn chúng, giác tâm tròn đủ, duyên lành cùng hưởng, chánh pháp cùng tu. Một niệm không sanh, an nhiên giải thoát, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Toàn chúng niệm) CẦU SIÊU Hương linh Phật tử. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm sám hối, công đức hồi hướng cho hương linh Phật tử …………… Pháp danh ………… được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ. Tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui. Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.

1 nhận xét: